Family Sheet
HARTOG JOSEPH FRANKFORT, birth 10 Apr 1832 DEVENTER, died 30 Jan 1893 DEVENTER, buried 01 Aug 1893 DEVENTER-RIJ 20/NR. 106, occupation: SIGARENFABRIKANT, son of JOSEPH JOSEPH FRANKFORT and MATJE BENJAMIN DE LEEUW(ook HARTOG)
Was 1 van de 30 leden van de Deventer Joodse Gemeente die zich met ingang van
1 Januari 1869 afscheidden en de Nieuwe Israelitische Gemeente vormden.
(Herenigd in 1883-zie Van Baalen's "Joods Leven Deventer en Omstreken"
en Noachbestand voor meer details).

Married 11 Sep 1862 DEVENTER to:
KEETJE SPEELMAN, birth 08 Mar 1839 ROTTERDAM, died 17 Jul 1911 DEVENTER, daughter of MACHIEL SAMUEL SPEELMAN and ROOSJE ABRAHAM FLESCH
1) MARTHA FRANKFORT, birth 3 Dec 1863 DEVENTER, died 22 Sep 1924 ANTWERPEN, buried after 22 Sep 1924 PUTTE, A 23-24
Event: event 03 May 1886 AMSTERDAM

Married 15 Dec 1886 DEVENTER
Event (family) event 1886 AMSTERDAM Verhuisd(gezin), Het gezin woont Zwanenburgerstraat 31 & Lepelstraat 76
Event (family) event 14 Oct 1895 ANTWERPEN Verhuisd(gezin)
to:
MOZES MEIJER, birth 27 May 1865 KAMPEN, died 12 Oct 1942 AUSCHWITZ, HOLOCAUST VICTIM
Konvooi XII vanuit Mechelen op 10-10-1942
, occupation: DIAMANTSLIJPER., son of HEIJMAN MEIJER and SIENTJE SPEELMAN
WONENDE( tijdens huwelijk):-AMSTERDAM.
2) ROOSJE FRANKFORT, birth 23 Aug 1865 DEVENTER, died 20 Dec 1867 DEVENTER
3) JOSEPH FRANKFORT, birth 09 Mar 1867 DEVENTER, died 19 Nov 1926 ROTTERDAM, occupation: MAGAZIJNBEDIENDE
Event: event 25 Apr 1887 AMSTERDAM Op 16 Jun 1889 vestigde hij zich te wolle bij zijn neef Benjamin Joseph Frankfort
(X Leentje Luteraan), komende uit Amsterdam en op 31 Dec 1889 vertrok
hij vandaar naar Rotterdam.

Married 30 Jul 1896 ROTTERDAM to:
ANTJE HAAGMAN, birth 21 Apr 1870 ROTTERDAM, died 22 Oct 1969 ROTTERDAM, daughter of DAVID HAAGMAN and KAATJE SCHIELAAR
Dochter van David HAAGMAN & Kaatje SCHIELAAR.
4) MICHEL HARTOG FRANKFORT, birth 1 Nov 1868 DEVENTER, died 16 Jul 1898 MIDDELBURG(TRANSVAAL, SA), Hebr.ovl.datum:-26 tammoez 5658

Zie algemene informatie.
, buried ± 17 Jul 1898 PRETORIA, Zie algemene informatie, occupation: SPOORWEGBEAMBTE, Zie algemene informatie
Betr. zijn verblijf te Apeldoorn:-

(Januari 1896)

"De nog jeugdige vereen. "Nut en Genoegen" verschafte ons
Zondagavond jl. eenige genoegelijke en vreugdevolle
uren......

In eene korte doch degelijke rede riep de president van
N. en G., de heer M.Frankfort, den aanwezigen een harte-
lijk welkom toe."
[Bron:-NIW-Nr.#32-Jaargang 31-31-01-1896]
Michel emigreerde in 1897-toen 30 jaar oud-naar Transvaal
(Zuid Afrika).
Vermoedelijk was hij toen nog als spoorwegbeambte gestationeerd
te Apeldoorn.
Frankfort trad op 27 Mar 1897 in dienst van de Nederlandse
Zuid Afrikaanse Spoorweg Maatschappij (NZASM), dwz.
iets meer dan 2 maanden na zijn huwelijk te Arnhem.

Zijn verklaring voor de Nederlandse emigratie autoriteiten,
dat hij ongehuwd was, gaf hij misschien voordat hij in het
huwelijk trad, in ieder geval blijkt uit de feiten, dat deze
verklaring niet van betekenis was, aangezien zijn vrouw
eveneens tot zijn dood, in Zuid Afrika vertoefde.

De Nederlands Zuid Afrikaanse Spoorweg Maatschappij,
waarvan het gehele archief is opgeslagen in het Nationaal Archief
in Den Haag, en waarover ook veel gegevens zijn te verkrijgen
bij het Suid Afrikaanse Instituut te Amsterdam,recruteerde o.m.
Nederlandse employees voor de zogenaamde
"Krugerlijn", die moest lopen tussen Pretoria en Delagoa
Bay, Mozambique, om de hindernissen van de Engelsen betr..het goud(diamanten ?)
vervoer te omzeilen.
(De NZASM spoorlijn werd opgericht,nadat een gezantschap van de Zuid Afrikaanse
Republiek onder leiding vanPresident Kruger een bezoek bracht aan Amsterdam
om kapitaal bijeen te krijgen voor dit project, dat in hetzelfde jaar van dit bezoek van
start ging).

Michel was aanvankelijk te Waterval-Boven gestationeerd,werd op 28 Jul 1897
overgeplaatst naar Komatipoort, van daar op 8 Feb 1898 naar
Hectorspruit (?) als Stationschef van welke laatste plaats hij
met het oog op het voortdurend ziek zijn van zijn gezin werd
overgeplaatst naar Middelburg, wat op 26 May 1898 plaats vond.

Lang heeft hij niet gewerkt, want hij overleed op 16 Jul 1898
te Middelburg in Transvaal aan malaria, nadat hij
op 11 Jul in het ziekenhuis werd opgenomen.

Het is aan te nemen, dat hij zijn ziekte opliep tijdens zijn
stationering in Komatipoort, waarover ik in de bronnen
vond:-

"...One of the hottest towns in South Africa(some say the hottetst),Komatipoort
was plagued by malaria during the early part of this century...."

["Komatipoort became the depot and construction camp of the...NZASM, during
the building of the Eastern Line"-
Source:-pag.268-Reader's Digest Illustrated Guide to Southern Africa-
ISBN 0 620 04650 3-Library of the Suid Afrikaanse Instituut,Amsterdam,
Keizersgracht 141-met toestemming van Mvr.Corine de Maijer overgenomen.]

Uiteindelijk werd hij volgens de Joodse ritus begraven te Pretoria, nadat zijn
lijk op 17 Jul 1898 daarheen was vervoerd.


Michel FRANKFORT was als broer van Benjamin FRANKFORT, die
getrouwd was met Rebecca VOMBERG, een zwager van Rebecca's
broer Herman VOMBERG, die al eerder (1893) naar Zuid-
Afrika emigreerde en naar gebleken is, ook een spoorweg
man was, en eveneens in dienst was van de NZASM.

Niets wijst er op, dat er een connectie was tussen de twee zwagers, wat
betreft hun werk bij de NZASM.
Niet alleen vond ik generlei reactie of deelname aan het lot van Michel
Frankfort bij Herman Vomberg, ook blijkt, dat zij op geheel verschillende
en ver uit elkaar lopende locaties waren gestationeerd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Over zijn bekwaamheid werd gerapporteerd:-

[Uit:-In dienstzijnd personeel op 1 Januari 1898:-]

Functie:-ambtenaar
Standplaats:-Komatipoort
Salaris:-17.10.--
Datum van indiensttreding:-27 Mar 1897
Geschiktheid:-2
Bekwaamheid:-3
Vlijt:-3
Gedrag:-2
Gemiddeld:-2 & half
[Naar het schijnt was 3 het hoogste]

==========================================================================
Relevante correspondentie, voor zover gevonden :-

Brief (8/36974M van 22 Jul 1898) aan Mevr.Wed.A.(??) Frankfort
p/a Gezusters Cats in Modes
Lange Bisschopstraat-Deventer(deelcitaat)

"Door dezen bevestigen wij het van onze directie in Afrika
ontvangen telegram houdende de treurige tijding van het
overlijden van Uw zoon M Frankfort ten gevolge van malaria
waaraan hij korten tijd lijdende is geweest....

Daar Uw zoon gehuwd was en zijn vrouw in Afrika verblijft,
zal de regeling der nalatenschap...in overleg met haar
geschieden."
------------------------------------------------------------------------------------
Brief 8/37142M van 18-08-1898:-

(Gestuurd aan Jos.H.Frankfort-p/a Maison Haagman & Co,
in Dames-en Kinderhoeden-Rotterdam)

Amsterdam 18 Augs 98

Als vervolg op ons schrijven van 29 Juli ll. deelen wij U mede,
dat wij per jongste mail het volgende van onze Directie in
Afria omtrent Uw broeder vernamen:-
"Frankfort trad 27 Mrt.1897 in dienst der Maatschappij, was
aanvankelijk te Waterval-Boven gestationeerd,werd op 28 Juli 97
overgeplaatst naar Komatipoort, van daar op 8 Februari 98 naar
Hectorspruit (?) als Stationschef van welke laatste plaats hij
met het oog op het voortdurend ziek zijn van zijn gezin werd
overgeplaatst naar Middelburg, wat op 26 Mei ll. plaats vond.

Op 11 Juli werd Frankfort ziek en stierf hij in den morgen van
16 Juli d.a.v.Op verzoek van zijne geloofsgenooten werd zijn
lijk op 17 Juli naar Pretoria vervoerd, teneinde aldaar met de
gebruikelijke ceremonieen ter aarde te worden besteld.

Frankfort, hoewel niet lang in dienst der Maatschappij, was een
alleszins geschikt en zeer oppassend ambtenaar, wiens overlijden
voor de Maatschappij een verlies mag genoemd worden.

Het doktersrapport omtrent zijn overlijden werd nog niet ontvangen.

De boedel zal overeenkomstig de wensch van zijn weduwe, die alhier
verblijf houdt,geregeld worden.

Een voorstel tot verleening van pensioen aan de weduwe, benevens
de akte van pensioen, zullen Uwe Directie zoo spoedig mogelijk
worden toegezonden."

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Brief van A.Pels te Arnhem-04-09-1898-Nr. 8/54482M-(deelcitaat):-

"Zoo als u Edelen bekend is van het overlijden van de Heer
M.Frankfort te Middelburg Transvaal.
Zoo moet ik u Edelen in kennis stellen.dat mijn dochter
de Wde.frankfort Pels met haar kindje weder in Holland is
gearriveert.en bij mij haar ouders zich heeft gevestig daar.
Zij de regeling en de verkoop heeft overgelaten aan de stationschef te
Middelburg....."
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Doktersrapport betr.ziekte en overl. werd op 10 Sep 1898
aan de moeder, broer te Rotterdam en de weduwe toegestuurd.

------------------------------------------------------------------------------------------
Uit brief 8/37623M van 8 Oct 1898-verzoek om geboortebewijzen
van Rachel Pels en haar zoontje Hartog voor de pensioensregeling-
blijken nu naam en geslacht van hun kind.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Op 02 Nov 1898 werd een bedrag van Fl.630 overgemaakt...
[dat]...toekomt, ingevolge de bepalingen waarbij wijlen uw
echtgenoot zich aan onze maatschappij had verbonden.

....nalatenschap uitgekeerd, zodra...benoeming tot voogd
over uw kind is geschied..."


Conclusies:-Deze Hartog werd op 3 Oct 1897 geboren in
Arnhem, dwz. een half jaar nadat Michel bij
de NZASM in dienst trad.
Michel was dus bij de geboorte niet aanwezig,
en verder blijkt uit dit gegeven, dat Rachel (Frankfort)-
Pels niet met het kind naar Zuid Afrika vertrok
voor deze datum.
-Alexander Pels was toeziend voogd.
[Nat.Arch.Toeg.2.18.18.02-Inv.Nr.38-Personeel 105-113]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brief van A.Pels van 09-08-1898:-

"....voogden benoemt zijn door de Cantonrechter...."

--------------------------------------------------------------------------------------------
Brief van A.Pels aan de NZASM-8/55163M van 28-10-1898

"Arnhem den 28 Octobr 1898
Naar aanleiding van het onderhoud-dat de ondergetekende dezer
dagen met u had in Zaken de gelden die de Maatschappij
welwillend aan mijne dochter de Wed M.H.Frankfort geboren Pels
zal-verstrekken, heb ik de eer u te berichten dat mijn dochter
na haar terugkoms.uit Afrika voortdurend lijdende aan koorts.is.
en gedurende geruime tijt nog niet in staat zal zijn voor haar
en haar kind iets bij te verdiene
de ondergetekende geeft als vader van de weduwe Frankfort.u de
verzekering dat de door u zoo.welwillend toegestane gelden op de
meest nuttige wijze ten hare behoeve zulle aangewend worden
Zoodra een voogd en toeziende voogt-door den kantonrechter zal zijn
benoemd Zal ik u de akte daarvan toe zenden ten einde de Nalatenschap
in ontvangs te kunne nemen
Met alle Hoogachting heb ik de eer te zijn
A.Pels

-----------------------------------------------------------------------------------
Ingeschreven als "Ambtenaar M.H.Frankfort" moet hij dus als
tweede naam Hartog officieel gedragen hebben.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Brief 8/55279M van 7 Nov 1898 van A.Pels-(geheel geciteerd):-

" Mijnheer,

U bent zo vriendelijk geweest om mij nogmaals te schrijven wegens de
Levensverzekering.ik geloof niet dat er wat aan te doen is om zich zo
nalatig zijn gebleven uit betalen.eenige kwitantie zijn hier bij.
of er nog wat uitkeren (?)-weet ik niet.mijn dochter wilde heelen
maal niets van de levensverzekering weten.
Zij bouden altijd lucht kastelen.als.zij maar bij haar man was
was ze overgelukkig.
hier zend ik u de polis en zooverre wat ik nog heb kunnen vinden.
Mijn dochter is ziek en weet er niet veel van.moogt zijn Edelen
er nog iets aan doen kunnen-zullen wij er dankbaar voor zijn.
Zoo heb ik de eer te zijn
Met Alle be...[niet leesbaar]
A.Pels"

------------------------------------------------------------------------------------------

Brief 8/33118M van 09-12-1898 naar de Wed.R.Pels
p.a. de Heer A.Pels-fruithandelaar te Arnhem:-

".....hierbij....de financiele afrekening van wijlen uw echtgenoot
....met een saldo ten bate des erfgenamen, van LST.107.96=
Fl.1289.70.
Wij sluiten dit bedrag in....de kwitantie terug...door U en door den
toezienden voogd, den Heer A.Pels, ...ondertekend."

Dit batig saldo kwam dus niet uit de levenverzekeringspolis in
Afrika, welke op 1 Nov 1898 aan de weduwe was toegestuurd-
Brief 8/37810M-idem Toeg.& Inv.Nr.)-zie boven.

A.Pels schreef hieromtrent op 2 Nov 1898 (Brief 8/55302M)-(gedeeltelijk geciteerd):-

"...ik moet zijn edelen doen opmerken.dat de levensverzekering.van geen
waarde is.
daar zij het laatste kwartaal in gebreken zijn gebleven om te betalen-
was hij vervallen.....

---------------------------------------------------------------------------------------------------
JOSEPH HARTOG FRANKFORT (broer) uit Rotterdam schreef
op briefpapier van "Maison Haagman & Cie"-Chapeaux
pour dames et fillettes"-Brief 8/53995 van 27 Jul 1898
en 8/54884M van 4 Oct 1898.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
In Jan 1905 werd de betaling van haar jaarlijksch pensioen
van 302.40 (STL of FL.?) overgenomen door de Vennootschap
Nederland,Maatschappij voor Lijfrente en Levensverzekering
te Amsterdam.
Dit in verband met de toestand waarin de NZASM toen verkeerde,
en welke de liquidatie van het Spaar-& Ondersteuningsfonds van
de maatschappij tot vervolg had.
Rachel P. was toen uiteraard reeds R.Nathan-Pels (met kind).
[Bron:-Nat.Arch.Toeg.2.18.18.02-Inv.Nr.41-Personeel 305-
Nr.8/51393F-#19326]

Event: event 18 Mar 1895 APELDOORN

Married 20 Jan 1897 ARNHEM to:
RACHEL PELS, alias: RIKA PELS, birth 13 Jan 1877 ARNHEM, died 01 Nov 1915 ARNHEM, Hebr. ovl. datum:-23 chesjwan 5676-ovl. om 01.45, buried ARNHEM, daughter of ALEXANDER PELS and LEENTJE COHEN-SCHLOSSER
Tweede huwelijk met Abraham Nathans op 23 Feb 1901 te Arnhem

Siblings:-Levie-geb.07-05-1868, Sander-geb.30-11-1874,
Rachel-geb.31-01-1877], Salomon-geb.26-10-1879,[
Nathan-geb.16-01-1882.
5) BENJAMIN FRANKFORT, birth 13 Sep 1870 DEVENTER, died 9 Nov 1942 AUSCHWITZ, HOLOCAUST VICTIM, occupation: ANTIQUAIR
Event: event 31 Mar 1887 DEVENTER naar ZWOLLE Hij vertoefde bij zijn neef Benjamin Joseph Frankfort (X Leentje Luteraan)
tot 23 Sep 1889 en vertrok toen naar Amsterdam.

Married 12 Aug 1896 DEVENTER
Event (family) event 01 Oct 1932 DEVENTER naar AMSTERDAM
to:
REBEKKA VOMBERG, birth 17 Jul 1871 DEVENTER, died 09 Nov 1942 AUSCHWITZ, HOLOCAUST VICTIM, daughter of JOSEPH VOMBERG and ROSETTA KATZ
6) JACQUES FRANKFORT, birth 26 Mar 1874 DEVENTER, died 23 Jul 1943 SOBIBOR, HOLOCAUST VICTIM, occupation: WINKELIER
Married 24 Aug 1898 ARNHEM to:
ELISABETH KATZ, birth 15 Jan 1873 ARNHEM, died 23 Jul 1943 SOBIBOR, HOLOCAUST VICTIM, daughter of ABRAHAM KATZ and HENDRINA NATHANS
7) EVA FRANKFORT, birth 23 Nov 1875 DEVENTER, died 16 Apr 1943 SOBIBOR, HOLOCAUST VICTIM
Married 15 Jul 1908 DEVENTER to:
ELIASER WINTER, birth 20 Mar 1881 ARNHEM, died 16 Apr 1943 SOBIBOR, HOLOCAUST VICTIM
8) JOSEPHINE FRANKFORT, birth 7 Aug 1877 DEVENTER, died 8 Sep 1942 VERMIST, HOLOCAUST VICTIM
Married 29 Mar 1905 DEVENTER to:
ARNOLD DA CUNHA, alias: ARON(hebr.) DA CUNHA, birth 28 Mar 1875 AMSTERDAM, occupation: DIAMANTSLIJPER, son of ABRAHAM DA CUNHA and ABIGAIL BINGER
Naar Antwerpen na huwelijk
9) SIMON FRANKFORT, birth 3 Dec 1879 DEVENTER, died 19 Nov 1943 AUSCHWITZ, HOLOCAUST VICTIM, occupation: UITDRAGER
Married 1 Sep 1904 DEVENTER to:
THERESIA POLAK, birth 20 Oct 1882 DEVENTER
10) LEONORA FRANKFORT, birth 27 Aug 1881 DEVENTER, died 09 Oct 1907 DEVENTER, buried 11 Oct 1907 DEVENTER-RIJ 2/NR. 168
ONGEHUWD
11) WILLEM FRANKFORT, birth 30 Apr 1883 DEVENTER, occupation: PAKHUISKNECHT
Main index A-Z